Qendra për Mësim dhe Zhvillim

FINCA Kosovë Qendra për Mësim dhe Zhvillim është një iniciativë e projektuar për të ofruar edukim dhe trajnim joformal në mënyrë që komuniteti në Kosovë, me prioritet klientët e FINCA Kosovës dhe stafi i saj, të fuqizohen me aftësi, njohuri dhe burime që u nevojiten për të funksionuar në një botë që po ndryshon furishëm. Duke investuar në klientët tanë, jo vetëm që do të arrijmë misionin tonë por gjithashtu do të kontribuojmë në zhvillimin e komuniteteve tona në Kosovë.

Përfitimet nga pjesëmarrja në këtë qendër të FINCA Kosovës

E kuptojmë se suksesi biznesor fillon me njerëz dhe suksesi fillon me individin. Jemi zotuar të ndihmojmë në avancimin e shoqërisë në një shoqëri konkurruese, përmes zhvillimit profesional të klientëve tanë, avancimit të metodave dhe përmbajtjeve të mësimnxënies, mundësive të mjaftueshme për udhëzime, rasteve studimi, diskutimeve grupore dhe përmes praktikes.

Qasja jonë

Ne inkurajojmë ndërveprimin dhe bashkëpunimin ndërmjet nesh dhe klientëve tanë sepse sa më të përfshirë të jenë klientët tanë aq më pozitiv do të jetë rezultati. Gjithashtu, ne jemi të zotuar të ofrojmë një sërë programesh trajnimi dhe të vëmë mësimnxënien në kontekst për t’u dhënë një përvojë të këndshme, të suksesshme dhe të kënaqshme të gjithë atyre që përfitojnë nga Qendra.

Metodologjia dhe shërbimet tona

Programet tona të trajnimit janë të udhëhequra nga trajnerët apo përmes platformave digjitale/virtuale.

 • Programet trajnuese:
  Shërbimi ndaj klientit, komunikim, aftësi të buta, aftësi teknike, njohuri financiare, trajnime në punë, lidership dhe punë ekipore.

 • Ndarje të njohurive:
  Punëtori të ndryshme, uebinarë/seminare, konferenca, të ftuar special gjatë orëve mësimore për të përmirësuar të mësuarit.

 • Mësime Online:
  Kurse me prezencë fizike apo online, të cilat mund të keni qasje edhe nga distanca.

 • Inovacion dhe teknologji:
  Qasje në teknologjitë dhe paisjet më të fundit për të ndihmuar përfituesit të përmirësojnë performancën e punës.

 • Trajnim dhe mentorim:
  Për t’ju ndihmuar të arrini potencialin tuaj të plotë dhe të zhvilloheni profesionalisht.

 • Rrjetëzim dhe bashkëpunim:
  Ne lehtësojmë lidhjet dhe partneritetet për të inkurajuar bashkëpunimin me qellim të ndarjes së njohurive.

Programet e trajnimeve

 • Qëllimi i trajnimit se si të fillohet një biznes për gratë është t’u ofrojë grave informacionin, aftësitë dhe burimet që u nevojiten për të filluar dhe zhvilluar me sukses një biznes.

 • Programi i trajnimit është krijuar për t’u siguruar pjesëmarrësve njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të menaxhuar dhe kujdesur në mënyrë efektive për shëndetin e blegtorisë së tyre

 • Kursi për Bujqësinë, Kohën e Prodhimit të Kulturave dhe Përmirësimi i Rendimenteve ju ofronë pjesëmarrësve njohuri dhe aftësi të nevojshme për të planifikuar dhe menaxhuar në mënyrë efektive operacionet e tyre bujqësore.

 • Kursi për komunikim në biznes ju ofronë pjesëmarrësve aftësi gjuhësore të nevojshme për të komunikuar në mënyrë efektive në gjuhën angleze dhe atë vendore në një mjedis biznesi.

 • Ky trajnim ofrohet në bashkëpunim me German Sparkassenstiftung for International Cooperation. Trajnimi zhvillohet përmes Lojës është një trajnim shumë interaktiv për familjarë, të rinjtë dhe bizneset e vogla familjare.

 • Kursi drejtohet në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Sparkassenstiftung për Bashkëpunim Ndërkombëtar që ofrohet për mikro-bizneset rreth qëndrueshmërisë së bizneseve Start-Up dhe bizneseve të vogla.