Normat tona

FINCA Kosovë ka qëllim përfshirjen financiare duke ofruar një gamë të gjerë produktesh kreditore, të përshtatshme posaçërisht për gratë, klientët rurale dhe të tjerët që tradicionalisht nuk janë shërbyer.

Emri i ProduktitShuma e Kredisë (€)Interesi Nominal Vjetor (%)Interesi Mujor (%)Komisioni i Disbursimit % (minimumi 15€)Norma Efektive e Interesit (%)Afati maksimal i kredisë në muaj
Kredi Biznesi dhe Kredi Biznesi Start-Up për meshkuj deri në 3,000 Euro250 – 25,00013.38% - 23.98%1.12% - 2.00%1% – 2%14.74% – 28.06%60
Kredi Bujqësore dhe Kredi Bujqësore Start-Up për meshkuj deri në 3,000 Euro250 – 25,00013.38% – 23.98%1.12% - 2.00%1% – 2%14.74% – 28.06%60
Kredi Renovimi300 – 25,00017.28% – 24.73%1.44% – 2.06%1% – 2%19.26% – 29.01%60
Kredi Personale300 – 5,00025.48%2.12%2%30.62%36
Kredi për Regjistrim të Automjetit200 – 5009%0.75%5%20.49%12
Kredi për Gra në Biznes/Agrobiznes250 – 25,00013.38% – 23.98%1.12% – 2.00%0%14.23% - 26.80%60
Kredi Start-Up për Gra250 - 5,00018.53% - 24.18%1.54% - 2.02%0%20.19% - 27.05%60
Kredi Personale për Gra300 – 5,00025.48%2.12%0%28.68%36
Kredi për Blerje të Automjetit – Klientë Biznesi/Agrobiznesi3,000 – 15,00015.73% - 22.78%1.31% - 1.90%0%16.92% - 25.32%60
Kredi për Blerje të Automjetit – Klientë me pagë3,000-15,00018.89% - 25.48%1.57% - 2.12%0%20.61% - 28.68%60
Kredi për klientë me të ardhura më të ulëta Agro/Biznes dhe Start-Up100 - 1,00022.48% - 23.98%1.87% - 2.00%0%24.95% - 26.80%60
Kredi për klientë me të ardhura më te ulëta Kredi Renovimi100 - 1,00024.73%2.06%0%27.73%60
Kredi për klientë me të ardhura më të ulëta Kredi Personale100 - 1,00025.48%2.12%0%28.68%60
Kredi për Edukim dhe Zhvillim100 - 3,0009.90%0.83%0%10.36%48
  • Për të gjitha llojet e produkteve kreditore të cilat kualifikohen si kredi automatike, do të aplikohet zbritje -2%, (përjashtuar klientët në ciklin e parë me FINCA, pa histori kreditore si dhe klientët pasiv për më shumë se 6 muaj), nga normat minimale të interesit.
  • Për të gjitha llojet e kredive për gra (biznes, agro, renovim dhe personale) nuk aplikohet ndalesë administrative, ndërkaq në varësi të produktit të shfrytëzuar aplikohet norma e interesit sipas çmimores më lartë.
  • Shpenzimet Administrative (%)-Min 15 €.
  • Kalkulimi i Normës Efektive të Interesit është bërë sipas maturitetit maksimal (60-muaj), shumës maksimale për Interesin vjetor përkatës dhe duke u bazuar në plan të rregullt pagese.
  • Në rast të vonesës për pagesën e huas sipas orarit të ri-pagesës, do të ngarkohet kamatëvonesa e cila kalkulohet sipas rregullores së Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), të publikuar në këtë link https://bqk-kos.org/statistikat/kamatevonesat/
  • Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 1€.
  • Kërkesa për zëvendësim të kolateralit të luajtshëm është 20 €, dhe të paluajtshëm është 30 €.
  • Kreditë për blerje veture për produktet Biznes dhe Agro trajtohen për vlerat nga 3,000 € deri 15,000 € sipas çmimores aktuale por pa shpenzime administrative.
  • Kreditë për blerje veturë për produktin kredi personale për shumat nga 3,000€ deri ne 5,000€ trajtohen sipas çmimores për kredi personale, përderisa për shumat nga 5,001 deri në 15,000 trajtohen sipas çmimores për Kredi Renovimi. Në të gjitha rastet pa shpenzime administrative.
  • Për klientët përsëritës të FINCA, me histori të mirë kreditore, mund të ofrohet zbritje nga 0.5% deri në 1% nga normat nominale të interesit në çmimore.