FINCA Kosovë hap Ftesë për Ofertë

FINCA Kosovë planifikon që një pjesë të portofolit nga huat e shlyera të bartë tek një palë e tretë
ku më pastaj menaxhimi i ketyre rasteve do të bëhet nga pala e tretë duke respektuar praktikat
e mira në treg si dhe ligjet apo rregulloret përkatëse të përcaktuara nga Banka Qëndrore e
Kosoves. Gjithashtu, FINCA Kosovë është Institucion i certifikuar me “Smart Certificate” ku
kujdesi ndaj klientit është një ndër prioritetet e Insitutucionit.

Ftesë për Ofertë – Shërbime për Rekuperimin e Kredive të Papaguara të Debitorëve për Nevoja të FINCA Kosovës