Shërbime për rekuperimin e kredive të papaguara të debitorëve për nevoja të FINCA Kosovës

FINCA Kosovë planifikon që një pjesë të portofolit nga huat e shlyera të bartë tek një palë e tretë ku më pastaj menaxhimi i ketyre rasteve do të bëhet nga pala e tretë duke respektuar praktikat e mira në treg si dhe ligjet apo rregulloret përkatëse të përcaktuara nga Banka Qëndrore e Kosoves. Gjithashtu, FINCA Kosovë është Institucion i certifikuar me “Smart Certificate” ku kujdesi ndaj klientit është një ndër prioritetet e Insitutucionit.

 

Shërbime për rekuperimin e kredive të papaguara të debitorëve për nevoja të FINCA Kosovës