Programi Teknik edukativo-ligjërues i FINCA-s, trajton misionin dhe vizionin për të mbështetur pronarët e mikro bizneseve dhe bizneseve të vogla që të përmirësojnë njohuritë e tyre për zhvillimin e bizneseve të tyre bujqësore dhe të fuqizojnë mirëqënien dhe qëndrueshmërinë e tyre.

Qëllimet e këtij programi janë:

  • të ndihmojë klientët e FINCA-s dhe huamarrësit potencial të kuptojnë më mirë, t’u japë leksione teknike në fushën e bujqësisë.

  • të forcojë besimin e njerëzve në lidhje me sistemet bankare-mikrofinanciare.

  • të përmirësojë nivelin ligjërues në tregun e synuar.

Ky do të jetë një projekt efektiv për të rritur ndërgjegjshmërinë, për të promovuar misionin dhe aktivitet e FINCA-s dhe të tërheqë sa më shumë klientë nga fusha e Bujqësisë.

Këto ligjërata do të organizohen në shumë komuna.

Kryeligjërues është Prof. Dr. Hajrip Mehmeti, i cili është ligjërues në fakultetin e Bujqësisë, ai gjithashtu njihet edhe si ekspert i kësaj fushe.

Ferizaj

Decan

Shtime

Gjakova