Kredi Personale

KARAKTERISTIKAT E KREDISË

  • Deri 5,000 €

  • Nuk kërkohet llogari bankare

  • Deri 36 muaj

PËR SHUMËN DERI 1,000€

  • vetëm me bashkëhuamarrës

  • vetëm me letërnjoftim

KUSH KA DREJTË PËR TË APLIKUAR

  • Aplikuesi duhet të jetë 18 vjeç ose më i vjetër

  • Residenti Republikës së Kosovës

  • Garantor/Kolateral (vetëm sipas kërkesës)

Si të Aplikoni

PLOTËSONI APLIKACION E KREDISË MË POSHT

Forma e thjeshtë dhe lehtë, ne garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja.

JU KONTAKTOJMË BRENDA 24 ORË

Ekipi jonë do të ju kontaktojë për aplikacionin tuaj.

Aplikoni Online

Normat Tona

Efektive nga data: 01/09/2022

Emri i Produktit Shuma e Kredisë (€) Interesi Vjetor (%) Interesi Mujor (%) Komisioni i disbursimit % (minimumi 15€) Norma Efektive e Interesit (%) Afati Maksimal në Muaj
Kredi Biznesi 250 – 25,000 13.38% – 23.98% 1.12% – 2.00% 1% – 2% 14.74% – 28.06% 60
Kredi Bujqësore 250 – 25,000 13.38% – 23.98% 1.12% – 2.00% 1% – 2% 14.74% – 28.06% 60
Kredi Renovimi 300 – 25,000 17.28% – 24.73% 1.44% – 2.06% 1% – 2% 19.26% – 29.01% 60
Kredi Personale 300 – 5,000 25.48% 2.12% 2% 30.62% 36
Kredi për Regjistrim të Automjetit 200 – 500 9% 0.75% 5% 20.49% 12
Kredi për Gra (Biznes/Agrobiznes, Renovim) 250 – 25,000 13.38% – 24.73% 1.12% – 2.06% 0 14.23% – 27.73% 60
Kredi Start Up për Gra në Biznes/Agrobiznes 250 – 3,000 20.48% – 24.18% 1.71% – 2.02% 0 22.52% – 27.05% 60
Kredi Personale për Gra 300 – 5,000 25.48% 2.12% 0 28.68% 36
Kredi për Blerje të veturave – Klientë Biznesi/Agrobiznesi 3,000 – 15,000 15.73% – 22.78% 1.31% – 1.90% 0 16.92% – 25.32% 60
Kredi për Blerje të Veturave – Klientë Pagëmarrës 3,000-15,000 18.89% – 25.48% 1.57% – 2.12% 0 20.61% – 28.68% 60

* Për të gjitha llojet e produkteve kreditore të cilat kualifikohen si kredi automatike, do të aplikohet zbritje -2%, (përjashtuar klientët në ciklin e parë me FINCA si dhe klientët pasiv për më shumë se 6 muaj), nga normat minimale të interesit.

**Për të gjitha llojet e kredive për gra (biznes, agro, renovim dhe personale) nuk aplikohet ndalesë administrative, ndërkaq në varësi të produktit të shfrytëzuar aplikohet norma e interesit sipas qmimores më lart.

***Shpenzimet Administrative (%)-Min 15€.

****Kalkulimi i Normës Efektive të Interesit është bërë sipas maturitetit maksimal (60-muaj), shumës maksimale për Interesin vjetor përkatës dhe duke u bazuar në plan të rregullt pagese.

*****Në rast të vonesës për pagesën e huas sipas orarit të ri-pagesës, do të ngarkohet kamatëvonesa e cila kalkulohet sipas rregullores së Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), të publikuar në këtë link Kamatëvonesat | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (bqk-kos.org).

******Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 1€.

*******Kërkesa për zëvendësim të kolateralit të luajtshëm është 20€, dhe të paluajtshëm është 30 €.

******** Kreditë për blerje veture për produktet Biznes dhe Agro trajtohen për vlerat nga 3,000€ deri 15,000€ sipas çmimorës aktuale por pa shpenzime administrative.

********* Kreditë për blerje veture për produktin kredi personale për shumat nga 3,000€ deri ne 5,000€ trajtohen sipas cmimorës për kredi personale, përderisa për shumat nga 5,001€ deri në 15,000€ trajtohen sipas çmimorës për Kredi Renovimi. Në të gjitha rastet pa shpenzime administrative.

********** Për klientët përsëritës të FINCA, me histori të mirë kreditore, mund të ofrohet zbritje nga 0.5% deri në 1% nga normat nominale të interesit në çmimore.