Kredi për Agro Biznes

KARAKTERISTIKAT E KREDISË

  • grejs periudhë për agrobiznes deri 12 muaj

  • nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 25,000€

PËR SHUMËN DERI 5,000€

  • edhe pa bashkëhuamarrës

  • edhe pa kolateral

  • edhe pa garantues

  • vetëm me letërnjoftim

KUSH KA DREJTË PËR TË APLIKUAR

  • Persona apo kompani me veprimtari operative

  • Aplikuesi duhet të jetë 18 vjeç ose më i vjetër

  • Garantor/Kolateral (vetëm sipas kërkesës)

Aplikoni Online

Si të Aplikoni

PLOTËSONI APLIKACION E KREDISË MË POSHT

Forma e thjeshtë dhe lehtë, ne garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja.

JU KONTAKTOJMË BRENDA 24 ORË

Ekipi jonë do të ju kontaktojë për aplikacionin tuaj.

Aplikoni Online


Normat Tona

Efektive nga data: 02/12/2021

 

Emri i Produktit

Shuma e Kredisë (€)  

Interesi Vjetor (%)

 

Interesi Mujor (%)

Komisioni i

Disbursimit % (minimumi 15€)

Norma Efektive e Interesit (%)  

Afati Maksimal në Muaj

 

Kredi Biznesi

 

250 – 25,000

 

14.38% – 24.98%

 

1.20% – 2.08%

 

1% – 2%

 

15.89% – 29.33%

 

60

 

Kredi Bujqësore

 

250 – 25,000

 

14.38% – 24.98%

 

1.20% – 2.08%

 

1% – 2%

 

15.89% – 29.33%

 

60

 

Kredi Renovimi

 

300 – 25,000

 

18.28% – 25.73%

 

1.52% – 2.14%

 

1% – 2%

 

20.45% – 30.29%

 

60

 

Kredi Personale

 

300 – 5,000

 

26.48%

 

2.21%

 

2%

 

31.91%

 

36

Kredi për Regjistrim të Automjetit  

200 – 500

 

10%

 

0.83%

 

5%

 

21.71%

 

12

Kredi për Gra (Biznes/Agrobiznes,

Renovim)

 

250 – 25,000

 

14.38% – 25.73%

 

1.20% – 2.14%

 

0%

 

15.37%-28.99%

 

60

Kredi Start Up për Gra në Biznes/Agrobiznes  

250-3,000

 

22.48%-25.18%

 

1.87%-2.10%

 

0%

 

24.95%-28.30%

 

60

Kredi Personale për Gra  

300 – 5,000

 

26.48%

 

2.21%

 

0%

 

29.94%

 

36

Kredi për Blerje të

Veturave – Klientë Biznesi/Agrobiznesi

 

3,000 – 15,000

 

16.73%-23.78%

 

1.39%-1.98%

 

0%

 

18.07%-26.55%

 

60

Kredi për Blerje të

Veturave – Klientë Pagëmarrës

 

3,000-15,000

 

19.89%-26.48%

 

1.66%-2.21%

 

0%

 

21.81%-29.94%

 

60

* Për të gjitha llojet e produkteve kreditore të cilat kualifikohen si kredi automatike, do të aplikohet zbritje -2% nga normat nominale të interesit në çmimore.

**Për të gjitha llojet e kredive për gra (biznes, agro, renovim dhe personale) nuk aplikohet ndalesë administrative, ndërkaq në varësi të produktit të shfrytëzuar aplikohet norma e interesit sipas qmimores më lart.

***Shpenzimet Administrative (%)-Min 15€

****Kalkulimi i Normës Efektive të Interesit është bërë sipas maturitetit maksimal (60-muaj), shumës maksimale për Interesin vjetor përkatës dhe duke u bazuar në plan të rregullt pagese.

*****Në rast të vonesës për pagesën e huas sipas orarit të ri-pagesës, do të ngarkohet kamatëvonesa e cila kalkulohet sipas rregullores së Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), të publikuar në këtë link Kamatëvonesat | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (bqk-kos.org).

******Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 1€.

*******Kërkesa për zëvendësim të kolateralit të luajtshëm është 20€, dhe të paluajtshëm është 30 €.

******** Kreditë për blerje veture për produktet Biznes dhe Agro trajtohen për vlerat nga 3,000€ deri 15,000€ sipas çmimorës aktuale por pa shpenzime administrative.

********* Kreditë për blerje veture për produktin kredi personale për shumat nga 3,000€ deri ne 5,000€ trajtohen sipas cmimorës për kredi personale, përderisa për shumat nga 5,001€ deri në 15,000€ trajtohen sipas çmimorës për Kredi Renovimi. Në të gjitha rastet pa shpenzime administrative.

********** Për klientët përsëritës të FINCA, me histori të mirë kreditore, mund të ofrohet zbritje nga 0.5% deri në 1% nga normat nominale të interesit në çmimore.