Kredi për Agro Biznes

KARAKTERISTIKAT E KREDISË

  • grejs periudhë për agrobiznes deri 12 muaj

  • nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 25,000€

PËR SHUMËN DERI 5,000€

  • edhe pa bashkëhuamarrës

  • edhe pa kolateral

  • edhe pa garantues

  • vetëm me letërnjoftim

KUSH KA DREJTË PËR TË APLIKUAR

  • Persona apo kompani me veprimtari operative

  • Aplikuesi duhet të jetë 18 vjeç ose më i vjetër

  • Garantor/Kolateral (vetëm sipas kërkesës)

Aplikoni Online

Si të Aplikoni

PLOTËSONI APLIKACION E KREDISË MË POSHT

Forma e thjeshtë dhe lehtë, ne garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja.

JU KONTAKTOJMË BRENDA 24 ORË

Ekipi jonë do të ju kontaktojë për aplikacionin tuaj.

Aplikoni Online


Normat Tona

Efektive nga data: 05/03/2021

Emri i Produktit Shuma e Kredisë (€) Interesi Vjetor (%) Interesi Mujor (%) Komisioni i Disbursimit % (minimumi 15€) Norma Efektive e Interesit (%) Afati Maksimal në Muaj
Kredi Biznesi 250 – 25,000 14.38% – 24.98% 1.20% – 2.08% 1% – 2% 15.89% – 29.33% 60
Kredi Bujqësore 250 – 25,000 14.38% – 24.98% 1.20% – 2.08% 1% – 2% 15.89% – 29.33% 60
Kredi Renovimi 300 – 25,000 18.28% – 25.73% 1.52% – 2.14% 1% – 2% 20.45% – 30.29% 60
Kredi Personale 300 – 5,000 26.48% 2.21% 2% 31.91% 36
Kredi për Regjistrim të Automjetit 200 – 500 10% 0.83% 5% 21.71% 12
Kredi për Gra (Biznes/Agrobiznes, Renovim) 250 – 25,000 14.38% – 25.73% 1.20% – 2.14% 0% 15.37%-28.99 60
Kredi Start Up për Gra në Biznes/Agrobiznes 250-3,000 22.48%-25.18% 1.87%-2.10% 0% 24.95%-28.30% 60
Kredi Personale për Gra 300 – 5,000 26.48% 2.21% 0% 29.94% 36
Kredi për Blerje të Veturave – Klientë Biznesi/Agrobiznesi 3,000 – 15,000 16.73%-23.78% 1.39%-1.98% 0% 18.07%-26.55% 60
Kredi për Blerje të Veturave – Klientë Pagëmarrës 3,000-15,000 19.89%-26.48% 1.66%-2.21% 0% 21.81%-29.94% 60

*Për të gjitha llojet e kredive për gra (biznes, agro, renovim dhe personale) nuk aplikohet ndalesë administrative, ndërkaq në varësi të produktit të shfrytëzuar aplikohet norma e interesit sipas qmimores më lart.

**Shpenzimet Administrative (%)-Min 15€

***Kalkulimi i Normës Efektive të Interesit është bërë sipas maturitetit maksimal (60-muaj), shumës maksimale për Interesin vjetor përkatës dhe duke u bazuar në plan të rregullt pagese.

****Në rast të vonesës për pagesën e huas sipas orarit të ri-pagesës, do të ngarkohet kamatëvonesa e cila kalkulohet sipas rregullores së Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), të publikuar në këtë link Kamatëvonesat | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (bqk-kos.org).

*****Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 1€.

******Kërkesa për zëvendësim të kolateralit të luajtshëm është 20€, dhe të paluajtshëm është 30 €.

******* Kreditë për blerje veture për produktet Biznes dhe Agro trajtohen për vlerat nga 3,000€ deri 15,000€ sipas çmimorës aktuale por pa shpenzime administrative.

******** Kreditë për blerje veture për produktin kredi personale për shumat nga 3,000€ deri ne 5,000€ trajtohen sipas cmimorës për kredi personale, përderisa për shumat nga 5,001€ deri në 15,000€ trajtohen sipas çmimorës për Kredi Renovimi. Në të gjitha rastet pa shpenzime administrative.

********* Për klientët përsëritës të FINCA, me histori të mirë kreditore, mund të ofrohet zbritje nga 0.5% deri në 1% nga normat nominale të interesit në çmimore.