2. VIZITA

Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të vizitojë biznesin tuaj për të marrë të dhënat e nevojshme

3. INFORMATË MBI KREDINË

Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të ju ofrojë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me aplikacionin tuaj për kredi

1. PROCEDURA E APLIKIMIT

Një Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të ju ndihmojë të plotësoni aplikacionin

PROCESI KREDITOR

4. APROVIMI I KREDISË

Komiteti Kreditor i FINCA-s do të vlerësojë aplikacionin tuaj për kredi

6. KTHIMI I KREDISË

Biznesi juaj do të ketë sukses dhe ju do të paguani kredinë tuaj në FINCA

5. SHPËRNDARJA E KREDISË

Kredia do t’ju lëshohet pas aprovimit të Komitetit Kreditor dhe pasi të kompletoni të gjitha dokumentet e nevojshme

1. PROCEDURA E APLIKIMIT

Një Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të ju ndihmojë të plotësoni aplikacionin

2. VIZITA

Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të vizitojë biznesin tuaj për të marrë të dhënat e nevojshme

3. INFORMATË MBI KREDINË

Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të ju ofrojë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me aplikacionin tuaj për kredi

4. APROVIMI I KREDISË

Komiteti Kreditor i FINCA-s do të vlerësojë aplikacionin tuaj për kredi

5. KTHIMI I KREDISË

Biznesi juaj do të ketë sukses dhe ju do të paguani kredinë tuaj në FINCA

6. SHPËRNDARJA E KREDISË

Kredia do t’ju lëshohet pas aprovimit të Komitetit Kreditor dhe pasi të kompletoni të gjitha dokumentet e nevojshme