FTESË PËR OFERTË

“Auditimi i Pasqyrave Financiare per vitin 2023” me numër të prokurimit FINCA-103/23