FTESË PËR OFERTË

Shërbime për rekuperimin e kredive të papaguara të debitorëve për nevoja të FINCA Kosovës

FINCA Kosovë planifikon që një pjesë të portofolit nga huat e shlyera të bartë tek një palë e tretë ku më pastaj menaxhimi i ketyre rasteve do të bëhet nga pala e tretë duke respektuar praktikat e mira në treg si dhe ligjet apo rregulloret përkatëse të përcaktuara nga Banka Qëndrore e Kosoves. Gjithashtu, FINCA Kosoveë është Institucion i certifikuar me “Smart Certificate” ku kujdesi ndaj klientit është një ndër prioritetet e Insitutucionit.

FTESË PËR OFERTË

Institucioni Mikrofinanciar FINCA Kosovë, fton të gjitha Kompanitë e interesuara që të ofertojnë
për Tenderin në vijim:

“Paisje për Teknologji Informative” me numër të prokurimit FINCA-102/21

FTESË PËR OFERTË

Institucioni Mikrofinanciar FINCA Kosovë, fton të gjitha Kompanitë e interesuara që të ofertojnë
për Tenderin në vijim:

“Auditimi i Pasqyrave Financiare per vitin 2021” me numër të prokurimit FINCA-103/21″

FTESË PËR OFERTË

Institucioni Mikrofinanciar FINCA Kosovë, fton të gjitha Kompanitë e interesuara që të ofertojnë
për Tenderin në vijim:

“Paisje për Teknologji Informative” me numër të prokurimit FINCA-102-1/21 – pësëritje