FTESË PËR OFERTË

Institucioni Mikrofinanciar FINCA Kosovë, fton të gjitha Kompanitë e interesuara që të ofertojnë për Tenderin në vijim:
“Sistemi i Telefonisë” me numër të prokurimit FINCA-103/22″

Të interesuarit mund ta marrin specifikacionin për aplikim prej datës 16 Maj 2022 në FINCA Kosovë – zyra qendrore Robert Doll nr.112 – Prishtinë. ose në: www.kosovo.finca.org.

FTESË PËR OFERTË

Shërbime për rekuperimin e kredive të papaguara të debitorëve për nevoja të FINCA Kosovës

FINCA Kosovë planifikon që një pjesë të portofolit nga huat e shlyera të bartë tek një palë e tretë ku më pastaj menaxhimi i ketyre rasteve do të bëhet nga pala e tretë duke respektuar praktikat e mira në treg si dhe ligjet apo rregulloret përkatëse të përcaktuara nga Banka Qëndrore e Kosoves. Gjithashtu, FINCA Kosoveë është Institucion i certifikuar me “Smart Certificate” ku kujdesi ndaj klientit është një ndër prioritetet e Insitutucionit.