“Auditimi i Pasqyrave Financiare per vitin 2020” me numër të prokurimit FINCA – 102/2020.

FINCA Kosovë, fton të gjitha Kompanitë e interesuara që të ofertojnë për Tenderin:

Auditimi i Pasqyrave Financiare 2020