DRITARJA AGRO

Dritarja Agro ofron garanci për institucionet financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë në agro sektor. Klientët që mund të garantohen janë NMVM-të që janë të regjistruara në Agjencinë e regjistrimit të bizneseve te Kosovës (ARBK) ose fermerët që posedojnë Certifikatë të Regjistrimit të Fermerit me Numër Identifikues të Fermës (NIF).

Për informata më të hollësishme rreth specifikave të Dritares Agro, ju lutem klikoni në këtë vegëz 

https://fondikgk.org/dritarja-agro/

Për më shumë informata, thirrni në Qendrën Kontaktuese: + 383 (0) 38 600 711, apo vizitoni degën më të afërt të FINCA Kosovë.